Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС" АД

За нас, "Финтрейд Файнанс" АД ("Дружеството"), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет сайт www.fintrade.bg и кандидатствате за отпускане на паричен заем от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Република България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”) Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни, наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по - долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Финтрейд Файнанс, "ние", "нас" или "наш" означава „Финтрейд Файнанс“ АД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на нашия уеб сайт – www.fintrade.bg.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;

• как и защо използваме Вашите лични данни; и

• Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най - новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия, уеб сайт www.fintrade.bg.

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

- "Субект на личните данни" – живи, физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните, лични данни.

- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

- "Администратор на лични данни" – по отношение на личните данни, които администрира, е „Финтрейд Файнанс“ АД. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите, лични данни възникват за нас.

- "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което „Финтрейд Файнанс“ АД стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „Финтрейд Файнанс“ АД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

- "Дигитални активи" – уеб сайтът www.fintrade.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, естествени мобилни приложения, достъпни за клиенти.

2. Кои сме ние?

"Финтрейд Файнанс" АД е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други, възстановими средства, придобиване на участия в друга, финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други, финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции.

3. Как можете да се свържете с нас?

"Финтрейд Файнанс" АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 15, тел. за връзка 0700 200 33. Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис в страната или на нашия уеб сайт www.fintrade.bg.

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – М. Ханджийска, електронна. поща за контакт: dpo@fintrade.bg, телефон за връзка – 0700 200 33.

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Финтрейд Файнанс“ АД за:

5.1. Физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето

 • Идентификация на физическо лице/лице за контакт;
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на солидарния длъжник;
 • Оценка на кредитоспособност;
 • Сключване на договор;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството.

Изпълнение на законово задължение

Телефон/имейл

 • Контакт със солидарния длъжник
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем

Адрес

 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по ЗМИП на солидарния длъжник;
 • Сключване на договор за паричен заем;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Данни от Централен кредитен регистър

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии

Проверка на верността на предоставени данни от солидарния длъжник

Съгласие/Легитимен интерес

Проверка на заявените от солидарния длъжник лични данни в базите данни на свързани лица

Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност

Легитимен интерес

Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

Проверка на предоставени данни от солидарния длъжник

Легитимен интерес

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, образование, възнаграждение, общ месечен доход

Оценка на кредитоспособност

Изпълнение на договор за паричен заем / контакт с кредитополучателя в случай на забава по договора за паричен заем

Законово задължение

Легитимен интерес

Други кредити

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Имуществено състояние на солидарен длъжник

Оценка на кредитоспособност;

Законово задължение/легитимен интерес

Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имоти, права върху недвижими имоти, вещни и други тежести върху недвижими имоти

Оценка на кредитоспособност

Законово задължение

Саморъчен подпис

 • Подаване на ППЗ
 • Подписване на договор за паричен заем и приложения към него

Сключване и изпълнение на договор

Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номер

Подсигуряване на контакта с кредитоискателя

Легитимен интерес

Проверка на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лица

Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност

Легитимен интерес

Копие от лична карта

Идентификация по ЗМИП

Законово задължение

5.2. Физическите лица - законни представители на кредитополучатели-юридчески лица по Договори за кредит:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето

 • Идентификация на физическо лице/лице за контакт;
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на кредитоискател;
 • Оценка на кредитоспособност;
 • Сключване на договор за кредит;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит

Изпълнение на законово задължение

Телефон/имейл

 • Контакт с кредитоискателя
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем

Адрес

 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
 • Сключване на договор за паричен заем;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

Проверка на предоставени данни от кредитоискателя

Легитимен интерес

Саморъчен подпис

 • Подаване на ППЗ
 • Подписване на договор за паричен заем и приложения към него

Сключване и изпълнение на договор

Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номер

Подсигуряване на контакта с кредитоискателя

Легитимен интерес

Проверка на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лица

Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност

Легитимен интерес

Копие от лична карта

Идентификация по ЗМИП

Законово задължение

5.3. Физическите лица - действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата и място на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство, което лицето притежава

Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на действителните собственици на кредитоискател - юридическо лице;

Изпълнение на законово задължение

Държава на постоянно пребиваване и адрес

Идентификация по ЗМИП на действителните собственици на кредитоискател-юридическо лице;

Изпълнение на законово задължение

Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

 • Проверка на предоставени данни от действителните собственици на кредитоискател - юридическо лице;
 • Идентификация по ЗМИП на действителните собственици на кредитоискател

Легитимен интерес

Копие от лична карта

Идентификация по ЗМИП

Законово задължение

5.4. Физическите лица – ипотекарни длъжници на недвижими имоти, служещи за обезпечение - ипотека по сключени от кредитополучатели - юридически лица Договори за кредит:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето

 • Идентификация на физическо лице;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на ипотекарния длъжник;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем
 • Сключване на Нотариален акт за учредяване на ипотека и/или Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството

Изпълнение на законово задължение

Адрес

 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по ЗМИП на ипотекарен длъжник;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по Нотариален акт за учредяване на ипотека

Изпълнение на законово задължения

Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии

Проверка на верността на предоставени данни

Съгласие/Легитимен интерес

Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имоти

Предотвратяване на измами

Законово задължение

Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта

Проверка на предоставени данни от ипотекарния длъжник

Легитимен интерес

Имуществено състояние на ипотекарния длъжник

 • Сключване на Нотариален акт за договорна ипотека;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен Нотариален акт за учредяване на ипотека

Легитимен интерес

Семейно положение

Проверка на режима на имуществена общност/проверка на собствеността на недвижим имот.

Легитимен интерес

Наследствени права/Роднински връзки

Проверка на собствеността на недвижими имоти

Легитимен интерес

Саморъчен подпис

Подписване на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека

Сключване и изпълнение на договор

Копие на документи за собственост

Предотвратяване на измами/ проверка на собствеността на недвижим имот

Легитимен интерес

Копие от лична карта

Идентификация по ЗМИП

Законово задължение

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от "Финтрейд Файнанс" АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите, лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на „Финтрейд Файнанс“ АД в гр. София, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 15, чрез обаждане на телефон 0700 200 33 или на имейл: office@fintrade.bg. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани, личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

"Финтрейд Файнанс АД" предприема всички необходими, технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за "Финтрейд Файнанс" АД да ги обработва за по - дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по - долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„Финтрейд Файнанс“ АД съхранява събраните, лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за максимален срок от една година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора за паричен заем.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) телефонни разговори – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от една година, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на „Финтрейд Файнанс“ АД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

"Финтрейд Файнанс" АД няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност. В тази връзка следва да Ви информираме, че "Финтрейд Файнанс" АД е подписало договори за съвместни администратори с "Аксес Файнанс" ООД, „Вива Кредит“ ООД и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, които договори имат следните основни характеристики:

• Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.

• Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер.

Достъп до Вашите, лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

• лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Република България;

• лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

• лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;

• лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;

• лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;

"Финтрейд Файнанс" АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

"Финтрейд Файнанс" АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

8. Как защитаваме Вашите, лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички, необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. Обект ли са моите, лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит

9.1.1. Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения. Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, за да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни, Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

9.1.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на автоматизирана обработка с цел профилиране. В този случай имаме задължението да Ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен, математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент.

9.2. По отношение на физическите лица - законни представители на кредитополучатели - юридчески лица по Договори за кредит:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

9.3. По отношение на физическите лица - действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

9.4. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници на недвижими имоти, служещи за обезпечение-ипотека по сключени от кредитополучатели-юридически лица Договори за кредит:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

II. Вашите права

Като субект на данни, които се обработват от "Финтрейд Файнанс" АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по - долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовот няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

" Финтрейд Файнанс " АД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб сайта на Дружеството, на ясно, видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията, касаещи упражняването на Вашите права, се подават:

• лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ж. к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 15;

• по електронен път чрез изпращане на имейл: dpo@fintrade.bg;

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите, лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по - горе, следва да имате предвид, че сте обект профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ "профил" за Вас и имат за цел да предотвратяват измами.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по - долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви, Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана, електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или невярни, лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго, правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и други.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Финтрейд Файнанс" АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга, финансова институция, например това се прилага само, когато

• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата, конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
(
в съответствие с GDPR)

Като част от всяка процедура по набиране на персонал, "Финтрейд Файнанс" АД ("Дружеството") събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.

Каква информация ще събираме?

Дружеството събира набор от информация за Вас. Това включва:

• Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;

• детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж;

• информация за Вашите права да работите в България.

Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Ваш паспорт или други документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.

Също така може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправено предложението за работа, а ние от своя страна ще Ви информираме за тези предприети действия.

Данните ще бъдат съхранявани в различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).

Защо "Финтрейд Файнанс" АД обработва лични данни?

Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас.

В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да бъде назначен, има право да работи на територията на България.

Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.

Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, ще поискаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.

Кой има достъп до данните?

Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отделите по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководителите на отделите със свободни места, отдела по сигурността и IT персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли, както и дружества от групата на "МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" АД ("MFG"), която се състои от следните дружества:

1. "Аксес Файнанс" ООД, - търговско дружество с ЕИК 202806978, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00332 в регистъра на финансовите институции;

2. "Вива Кредит" ООД – търговско дружество с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 73Г, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00277 в регистъра на финансовите институции;

3. „Изи Асет Мениджмънт“ АД - търговско дружество с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00004 в регистъра на финансовите институции;

Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и до лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.

Как "Финтрейд Файнанс" АД защитава данните?

Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.

За какъв период "Финтрейд Файнанс" АД съхранява данните?

Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, "Финтрейд Файнанс" АД ще пази Вашите данни на файл/досие за 6 (шест) месеца след края на съответната процедура по подбор. Ако се съгласите да ни предоставите личните си данни на файл/ досие, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 6 (шест) месеца за евентуални бъдещи възможности за назначение. В края на този период или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви се изтриват или унищожават. При подаването на Вашата автобиография ще бъдете попитана/а дали давате съгласието си за съхранението на Вашите данни за целия 12-месечен период с цел разглеждане за друга позиция или не.

Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За тези периоди, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие.

Вашите права

Като субект на данни, Вие имате набор от права. Вие можете:

• да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;

• да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;

• да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката;

• възразите на обработката на Вашите данни където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с лицето по защита на данните на имейл – dpo@fintrade.bg.

Ако вярвате, че Дружеството не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни?

Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни Дружеството през периода на подбор. Въпреки това ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата молба правилно или изобщо.