ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА      
(в съответствие с GDPR)

 

Като част от всяка процедура по набиране на персонал, "Финтрейд Файнанс" АД ("Дружеството") събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.      

Каква информация ще събираме?      
Дружеството събира набор от информация за Вас. Това включва:      
• Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;      
• детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж;      
• информация за Вашите права да работите в България.      
Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат във  формуляри/заявки за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Вас паспорт или други документи за самоличност, или данни, събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.      
Също така може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправено предложението за работа, а ние от своя страна ще Ви информираме за тези предприети действия.      
Данните ще бъдат съхранявани в различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).      

Защо "Финтрейд Файнанс" АД обработва лични данни?      
Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашата заявка, преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас. Обработването на личните Ви данни за посочените цели се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство.      
В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е, при одобрена кандидатура, преди да бъде назначен кандидатът, да проверим дали има право да работи на територията на България.      
Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.      
Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, взимаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.      

Кой има достъп до данните?      
Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отделите по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководителите на отделите със свободни места, отдела по сигурността и IT персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли, както и дружества от групата на "МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" АД ("MFG"), която се състои от следните дружества:      
1. "Аксес Файнанс" АД, - търговско дружество с ЕИК 207140327, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00332 в регистъра на финансовите институции;      
2. "Вива Кредит" АД – търговско дружество с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 73Г, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00277 в регистъра на финансовите институции;      
3. „Изи Асет Мениджмънт“ АД - търговско дружество с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00004 в регистъра на финансовите институции;      

Възможно е личните Ви данни да бъдат обработвани от трети лица, доставчици на специализиран софтуер за управление на процеса по наемане на служители, включително. автоматичен анализ на автобиографии. В подобни случаи данните се обработват от обработващия по възлагане от „Финтрейд Файнанс“ АД, и съобразно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 и приложимото българско законодателство.

В случай че Вашата молба за назначение бъде одобрена и Ви направим предложение за работа, е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и с лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.      

Как "Финтрейд Файнанс" АД защитава данните?      
Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.      

За какъв период "Финтрейд Файнанс" АД съхранява данните?      
Ако Вашата заявка за назначение не е била одобрена, "Финтрейд Файнанс" АД ще пази Вашите данни на файл/досие за 6 (шест) месеца след края на съответната процедура по подбор. Ако се съгласите да ни предоставите личните си данни на файл/ досие, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 6 (шест) месеца за евентуални бъдещи възможности за назначение. В края на този период или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви се изтриват или унищожават.      
Ако Вашата заявка за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За тези периоди, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие.      

Вашите права      
Като субект на данни, Вие имате набор от права:       
Право на информация – това е правото Ви да получите информация за важни характеристики на обработката на личните Ви данни, вкл. за нейната цел, срок и основание и др.      
Право на достъп – имате право да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива, както и да поискате достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи.       
Право на корекции – Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.      
Право за изтриване – да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката или при оттегляне на Вашето съгласие, в случаите, в които данните Ви се обработват на основание дадено съгласие;      
Право на ограничаване на обработването, ако например оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността им; сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Финтрейд Файнанс" АД имат преимущество пред Вашите.      
Право на възражение в случаите, в които Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.      

Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с лицето по защита на данните на имейл – dpo@fintrade.bg или се свържете с нас лично или посредством изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ж. к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ № 15, вх. А.

Ако смятате, че Дружеството не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: kzld@cpdp.bg.      

Какво се случва, ако не предоставите лични данни?      
Вие не сте задължени по силата на закон или договор да предоставите данни на Дружеството през периода на подбор. Въпреки това, ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата заявка правилно или изобщо.