Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за отправяне на промоционално предложение

„0% лихва за първите 14 дни“

за продукт Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“ провеждана от

„ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД

за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.Организатор на Промоцията „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД, с ЕИК 203429537, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дървеница, ул. „Пловдивско поле“ № 15, вх. а.

2.Решението на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД за провеждане на промоцията, съгласно настоящите Общи условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители, партньори и посредници.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.Продължителността на настоящата промоция 0% лихва за първите 14 дни“ е от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. освен ако не са налице промени, съгласно т.19 или т.20. Това е периода, в който клиентите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4.Промоцията ще бъде проведена съгласно настоящите Общи условия.

III.ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Заематели, които подадат заявка и сключат Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“ с Дружеството за заем в размер, равен на 1500 лв. в периода на промоцията, не заплащат лихва съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Договора за първите 14 (четиринадесет дни от сключването му. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че дължимата лихвана първата падежна дата съгласно индивидуалния договор за кредит е в размер на 0% от усвоената и непогасена главница.

ТИПИЧЕН ПРИМЕР: По Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“ при усвоена сума в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв., ЗАЕМАТЕЛЯТ дължи 0% лихва за ползване на отпуснатия заем за първите 14 дни. Кредитополучателят ползва 100% отстъпка от дължимата лихва чл.3, ал.1, т. 1 за този период. Дължимата лихва за всеки следващ двуседмичен период е в размер съгласно индивидуалния договор за кредит, а именно фиксиран двуседмичен лихвен процент 6% от усвоената главница. Само и единствено лихвата за първия 14-дневен период е в размер на 0%.

IV. МЯСТО И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1 Настоящата промоция се реализира и провежда чрез партньорската мрежа, изградена от страна на Дружеството, посредством търговски представители на финансовия продукт Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот”.

6.2 Настоящата промоция се провежда на територията на Република България.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7. Право на участие в промоцията може да придобие всеки търговец, осъществяващ стопанска дейност на територията на Република България (едноличен търговец, търговско дружество от всякакъв вид – малки и средни предприятия), което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия и наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“.

8. Повече информация по отношение на финансовия продукт на Организатора Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“ чието сключване дава право на участие в промоцията, можете да получите на Интернет страница:www.fintrade.bgили чрез търговските представители и партньори на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 200 33 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната).

9. Не се изисква изрично волеизявление от страна на клиент, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки клиент има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до Дружеството на адреса на управление, посочен по т. 1 по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“.

10. В Промоцията имат право да участват само нови клиенти на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД, подали заявка за сключване и сключили договор за ползване на финансовия продукт Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“ за заем в размер равен на 1500 лв. в периода на промоцията от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. Под нови клиенти следва да се разбират такива, които никога не са ползвали продуктите на „Финтрейд Файнанс“ АД

11. Всеки Участник се задължава да спазва описаните тук Общи Условия.

12. Всеки участник, който се включи в промоцията, се смята, че приема настоящите Общи условия, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

13. В Промоцията нямат право да участват служители на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД, както и служители, намиращи се в трудови отношения или приравнени на тях отношения с търговските партньори и представители на Дружеството.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА-МЕХАНИЗЪМ

14.Настоящата промоция се провежда чрез активности към нови клиенти на Дружеството, свързани с предоставяне на рекламни материали- брошури от партньори и търговски представители с цел промотиране на финансовия продукт Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

15.Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет-страницата на Организатора на адрес: www.fintrade.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ

16.Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от настоящата промоция.

IX.ЛИЧНИ ДАННИ

17.Промоцията се провежда при спазване изискванията на приложимите нормативни изисквания, в това число на Закона за защита на личните данни. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Промоцията и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство.

18. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

19.Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VIIПубличност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20.Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Промоцията.

21.Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 200 33 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

22.Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в град София.

23.С участието си в Промоцията, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите Правила.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

Заявявам, че съм запознат и приемам настоящите Общи условия на промоция,които са неразделна част към подписания от мен Договор за Бизнес линия „Fintrade Оборот“.

____________________________________________ ______________

/трите имена и подпис/