ОБЩИ УСЛОВИЯ

по Прогарама „Препоръчай приятел“

 провеждана от

„ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД (Дружеството)

за периода от 01.04.2023г. – 31.08.2023г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1.Организатор на Програмата е „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД, с ЕИК 203429537, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. “Дървеница”, ул. „Пловдивско поле“ № 15, вх. А.

2.Решението на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД за прилагане на програмата, съгласно настоящите Общи условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители, партньори и посредници.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3.Продължителността на настоящата програма „Препоръчай приятел“  (Програма/Програмата) е от 01.04.2023г. до 31.08.2023г.,  освен ако не са налице промени. Това е периода, в който клиентите могат да се възползват от Програмата и е обвързващ за Дружеството.

4.Програмата ще бъде прилагана съгласно настоящите Общи условия.

III.ЦЕЛ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА                                                                 

5. Програмата е насочена към настоящи клиенти на Дружеството, като им дава възможност да препоръчат Дружеството на лице (Кандидат/Кандидата), което желае да бъде наето на трудов договор в Дружеството за позиция „търговски представител“ и за която позиция Дружеството има интерес и необходимост от наемане на служители. От Програмата могат да се възползват настоящи клиенти на Дружеството, като препоръчат Дружеството на лица по свой избор и като ги запознаят с позицията, за която Дружеството желае да наема служители. Клиентът следва да организира изпращане на CV от Кандидата, в което е изписано уникаления му идентификатор - ЕИК. Кандидатът следва да изпрати своето CV чрез формата за кандидатстване за работа на Дружеството, която се намира в секция „Кариери“ на сайта на Дружеството – www.fintrade.bg При налична подходяща кандидатура, представител на Дружеството ще се свърже с Кандидата за уточняване на детайли по провеждане на интервю за наемане на работа. В случай, че съответния, поканен на интервю Кандидат се яви за провеждането му, то съответния клиент, който е препоръчал Дружеството на съответния Кандидат ще получи отстъпка от текущия си кредит в размер от 50 лева. В случай, че Дружеството сключи със съответния интервюиран Кандидат трудов договор за наемане на работа, то съответния клиент – препоръчал Кандидата ще получи отстъпка от текущия си кредит в размер на 150 лева. Максималният размер отстъпка от текущ кредит, която препоръчващия клиент може да получи е в общ размер на 200 лева – 50 лева за проведено с Кандидат интервю, както и 150 лева в случай, че след интервюто, съответния Кандидат бъде нает на работа. Ако след проведено интервю, Кандидат не сключи трудов договор с Дружеството, по каквато и да било причина, тогава препоръчващия клиент на Дружеството ще получи отстъпка по текущия си кредит единствено в размер от 50 лева. Клиентът на Дружеството получава съответната отстъпка от начислената лихва по текущия си кредит, съгласно условията на кредитния му продукт. В случай, че Клиентът погаси предсрочно кредита си, съответната отстъпка се предоставя при следващ кредит в рамките на срока на настоящата програма. В случай, че договор за кредит бъде приключен след провеждане на интервю, но преди сключване на трудов договор с препоръчан от страна на клиента Кандидат, то съответната отстъпка ще бъде предоставена при следващ кредит, усвоен в рамките на настоящата програма.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

6.1 Настоящата програма се провежда на територията на Република България.

 

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

7. Право на участие в Програмата може да придобие всеки настоящ клиент на Дружеството, който препоръча Дружеството на лица по свой избор. 

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на клиент, за да придобие същият право на участие в Програмата, но за да се възползва от нея следва да са изпълнени всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки клиент има право да откаже да се възползва от Програмата чрез изрично волеизявление, изпратено до Дружеството на адреса на управление, посочен по т. 1 по-горе и да се възползва от стандартните условия на сключените от неговата страна с Дружеството договор за паричен заем.

9. В Програмата имат право да участват само настоящи клиенти на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД.

10. Всеки клиент, възползвал се от Програмата се задължава да спазва описаните тук Общи Условия.

11. Всеки клиент, който се включи в Програмата, се смята, че приема настоящите Общи условия, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Програмата.

VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

12.Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Програмата. Дружеството има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от настоящата програма.

VII.ЛИЧНИ ДАННИ

15.  (1) Промоционалното предложение се отправя при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

(2). Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична на адрес: https://fintrade.bg/confidentiality

(3) Всеки кандидат е информиран за правата, които има съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, при изпращане на своите данни на страницата на Дружеството, посредством изразено съгласие с Политиката за защита на личните данни и с Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа

(4)  Всеки Участник/Кандидат може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@fintrade.bg,

(5) Дружеството обработва лични данни в изпълнение на приложимото европейско и национално законодателство..

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

16.Дружеството има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това на интеренет адреса си, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното изпълнение и не могат да бъдат отстранени от негова страна.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.Дружеството има право по негова преценка и по всяко време да изменя и допълва настоящите правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти на интеренет адреса на Дружеството.

18.Всеки участник в Програмата може да позвъни на номер 0700 200 33 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

19.Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в град София.

20.С участието си в Програмата, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите правила.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.