Фискалният резерв е 10,8 млрд. съобщи Мин. на финансите

2015-09-26 Фискалният резерв е 10,8 млрд. съобщи Мин. на финансите
Излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 890,0 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП), отчете Министерството на финансите в петък , базирайки се на данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец юни 2015 г.

Излишъкът по националния бюджет в това число е в размер на 439,9 млн. лв., а по европейските средства в размер на 450,2 млн. лева. За сравнение към края на месец юни 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3 процентни пункта. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30 юни са в размер на 16 303,1 млн. лв. или 53,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2 132,4 млн. лв. (15,0%).

Данните на министерството на финансите показват, че приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 млн. лв., което е 53,8% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено с първото полугодие на предходната година приходите в групата нарастват с 5,1%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 040,1 млн. лв., което е 49,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,3 млн. лв. или 51,0% от планираните за годината и с 459,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2015 г. е в размер на 113,3 млн. лева.

Приходите от акцизи възлизат на 2 006,7 млн. лв. (48,0% от разчетените за годината), като спрямо юни 2014 г. нарастват с 9,4% или 171,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 75,4 млн. лв. или 52,1% от разчета за годината и бележат ръст от 7,6% спрямо първото полугодие на 2014 г.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 529,6 млн. лв. или 61,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 351,8 млн. лв., което представлява 50,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,4% (314,5 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9  млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,2 млн. лв., което представлява 66,7% от годишния разчет.

Според данните на МФ размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,0 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.