Наръчник на работодателските организации

2020-02-18 Наръчник на работодателските организации

Като предприемач и работодател - ти имаш права! И дори да не ти се вярва съществуват различни структури, които защитават интереса ти. Научи повече за работодателските организации в тази статия - какво представляват, какви функции изпълняват, как може да станеш член или да напуснеш.

➔Работодателска организация - същност

Работодателската организация представлява юридическа форма с нестопанска цел - ЮЛНЦ, също т.нар. неправителствена организация – НПО. Работодателската организация е съюз на работодатели, които най-често са от един бранш. С помощта на такава организация се цели подкрепа на интересите на техните членове (фирми) при осъществяване на преговори със синдикати, правителствени организации и други.

Включване към работодателска организация

Организацията очертава ясно етапите на присъединяване в устава си. В него се съдържа следното:

 • Права и задължения на членовете.
 • Описание на специални изисквания, на които всеки член трябва да отговаря.
 • Условия при наличие на членски внос - сума и периодичност на вноските.
 • Допълнителни такси и при какви основания се плащат.
 • Напускане на организацията - по какъв ред се случва.

Преди да предприемеш стъпки към включване в този тип организация може да разгледаш правилника/устава, който стандартно бива публикуван на уеб страницата на асоциацията. При необходимост от допълнителна информация може да се обърнеш към ръководството и да ползваш за връзка посочените  контакти.

Какви функции изпълнява?

Функциите и целите се определят в устава при учредителното събрание. Те биват различни в зависимост от асоциацията. Най-често целите са насочени към подпомагане на развитието и дейността на членовете, защитаването на техните интереси, ефективно упражняване на правата, които законът осигурява за работодателите.

Сред целите на Съюз на стопанската инициатива са още и подпомагане и съдействие за развитието на малките и средните предприятия за утвърждаване на пазарната икономика и гражданското общество в България, а също така и съдействие за опазване на околната среда, за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията, за равномерно регионално индустриално и социално развитие в контекста на принципите на устойчиво развитие.

Както всички ЮЛНЦ, и работодателските организации могат да се разделят на:

 • ЮЛНЦ с дейност в частна полза, когато предназначението е обвързано единствено с членовете.
 • ЮЛНЦ с общественополезна дейност, когато работодателските организации функционират за всички работодатели в съответния бранш/отрасъл/икономически сектор или на територията на Република България. Нагледен пример е Българска асоциация за алтернативен туризъм. Тя е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност с обществена полза. Сред нейните задачи са създаване на информираност и утвърждаване на алтернативните видове туризъм в България като средство за подобряване на заетостта и устойчивото развитие в България, издигане на нивото на професионална квалификация в сферата на алтернативния туризъм като цяло, утвърждаване на България като европейски значима дестинация за алтернативен туризъм.

Равнища на работодателските организации

Те могат да бъдат категоризирани така:

 1. Национално равнище – работодателски организации, отговарящи на по-сериозни условия спрямо другите равнища. Сред тях могат да бъдат: изискване за наличие на местни органи в повече от една четвърт от общините на територията на България и национален ръководен орган. Министерския съвет ги признава за национални за период от 4 години.

На този етап на национално равнище са следните:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива.

Това са организациите, които имат отговорност да защитават правата на фирмите-работодатели при заседанията на съветите за тристранно сътрудничество.

 1. Браншово равнище, икономически сектор или отрасъл – представлява обединяване на работодателски организации, съставени от работодатели в икономически сектор, конкретен бранш или отрасъл. Такава например е браншова Асоциация Полимери (БАП) - сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери. На този етап няма приет закон за браншовите организации, въпреки че има няколко внесени законопроекта.
 2. Обединение на работодателски организации – в нея членуват работодателски организации на национално ниво. Като пример може да бъде дадена Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Основната ѝ мисия е координация положението на членовете в нея.

 

Прекратяване на членство

Начини за преустановяване на членството:

 1. На първо място това може да се случи чрез едностранно решение на асоциацията. Обикновено решението се взема от Общото събрание. При желание за анулиране на членството се подава заявление до органа, оправомощен да свиква Общото събрание. Молбата се включва в дневния ред и се обсъжда по време на заседанието на Общото събрание. И други органи могат да вземат решение за преустановяване на членството, но това трябва да е предвидено в устава .
 2. При смърт или поставяне под пълно запрещение. Като членските права не се наследяват.
 3. В случаите, в които Общото събрание излиза със становище, че поведението на члена противоречи на членството му. Уставът може да има регламентиран и друг метод за отстраняване на членове, в случай че няма описание на такъв, Общото събрание е компетентно да вземе становище по въпроса. Ако уставът предвижда Управителният съвет да бъде вещ орган, вземащ становище за прекратяване на членство, то това становище подлежи на обжалване пред Общото събрание.
 4. При невземане на участие в дейността или невнасяне на членски внос, което се равнява на неспазване на задължение по устав. Като в тези случаи отпадането трябва да се установи чрез съответните документи и установения в устава ред.

 

Колективно преговаряне

Организациите на работодателите и асоциациите на работниците и служителите (това са синдикални организации или синдикати) вземат участие  в колективно преговаряне. То може да се определи като процес, при който страните обсъждат, дискутират, договарят въпроси на трудовите отношения на работниците и служителите, неуредени с повелителни разпоредби на закона. Главната цел на преговорите е сключването на колективен трудов договор. Основната задача на Работодателските организации е да представляват интересите на работодателите  пред синдикалните организации.

➔Тристранното сътрудничество

Създадени са съвети за тристранно сътрудничество. Те биват разделени както на национално, така и на ниво община, област, бранш или отрасъл. По време на тях се разискват законопроекти, решения на Министерския съвет, подзаконови нормативни актове и други.

Участниците в съветите за тристранно сътрудничество се избират от работодателските организации. Обикновено индиректно, работодателските организации имат възможност да оказват въздействие върху отмяна, приемане или изменения на наредби и закони.

След като вече си запознат с работодателските организации, техните характеристики, функции, равнища на формиране и възможности за членство, дали би се включил в такъв съюз?