Какво трябва да знам за корпоративния данък?

2020-09-01 Какво трябва да знам за корпоративния данък?

Нека развенчаем заедно всички митове за корпоративния данък. Колкото и да смяташ, че той е властелинът на облагането, всъщност този вид данък изобщо не е толкова непонятна материя. Всеки представител на малките предприемачи трябва да е запознат с основните понятия и стъпки при начисляването и плащането на този вид задължение.

#Какво всъщност е данък печалба?

Този тип данък се дължи от местни юридически лица във връзка с тяхната годишна печалба, в това число неперсонифицирани сдружения, осъществяващи дейността си в България. Те имат данъчни задължения, свързани с печалбите и доходите им от всички източници в страната и  чужбина.

#Кога дължа корпоративен данък?

Твоят малък бизнес подлежи на това облагане, щом е генерирал печалба през съответната данъчна година. Срокът, който определя данъчната година, съвпада с този на календарната, т.е. от 1 януари до 31 декември. Печалбата се изчислява, като от всички приходи се извадят всички разходи, осъществени през периода. При положителен резултат, фирмата ти е реализирала печалба, при стойности със знак “-”, ти си за на ЗАГУБА!

Финансовият резултат с плюс се нарича по-точно счетоводна печалба. Но всъщност не този вид печалба се взима предвид, когато се определя размера на корпоративния данък. Някои фирми решават, че в края на годината могат да се “изхитрят”, като направят допълнителни разходи с цел намаляване на печалбата. Тук обаче идва тънкият момент, когато облагането се прави на база на данъчната печалба или казано по-просто: някои разходи и приходи не важат.

#Данъчна основа и размер на данъка

Има различни видове разходи, които не се вземат предвид при изчисляването на данъчната печалба. Сред тях са дарения, фирмените глоби, разходи, неотнасящи се към дейността, и разходи без придружаващ документ. В тази връзка задължително пази всички счетоводни документи!

Може да имаш издадена фактура с данни на твоето дружество за микровълнова фурна, но ако дейността ти е книгоиздаване, едва ли ще ти е необходима микровълновата. По друг начин би стоял въпросът, ако дейността ти е в сферата на ресторантьорството, тогава микровълновата фурна би била присъщ разход за бизнеса ти. С непризнатите за данъчни цели разходи следва да увеличиш счетоводния си резултат и чак след това да изчислиш размера на корпоративния данък.

Ще ти дадем и едно нагледно обяснение:

Ти имаш приходи 10 000 лева и 9 000 лева разходи през финансовата година, тогава счетоводната ти печалба ще е 1 000 лева.

В случай че всички приходи и разходи са ти признати и за данъчни цели, ти ще платиш 100 лева данък (1 000 Х 10%). Но ако имаш несвойствени разходи - 2 000 лева, за тях нямаш издадена фактура или поради друга причина, тези разходи не са данъчно основателни, то тогава ще се наложи да преизчислиш финансовия си резултат. Това преобразуване става по следния начин:

1 000 лева счетоводна печалба + 2 000 лева данъчно непризнати разходи = 3 000 лева.

При този вариант ще платиш 300 лева корпоративен данък, а не 100 лева.

Както стана ясно по-горе, освен в разходната част и в приходната има пера, които не влияят върху определянето на данъчната основа. Например, такъв приход е този от дивиденти.

Данъчната печалба за конкретната година изисква добри познания по счетоводство. Препоръчително е да ползваш услугите на счетоводител или счетоводна къща, за да поддържаш изрядна документация и точни сметки. (Прочети как да избереш подходящ счетоводител за твоя бизнес тук: https://fintrade.bg/blogs/kak-da-izbera-schetovoditel-za-moya-malyk-biznes). За повече информация относно корпоративното данъчно облагане трябва да се запознаеш със ЗКПО.

Размерът на корпоративния данък е 10%, т.е. ти ще дължиш всяка година по 10% от стойността на своята данъчна печалба. Това правило има и изключения. Ако извършваш производство в регион с много висока безработица, може да не дължиш изобщо такъв данък. Но трябва да покриеш конкретни условия, като да наемеш определен брой работници от съответния район и спестената сума да бъде вложена в производствената дейност.

#Кога да декларираш корпоративен данък?

Фирмите са длъжни да декларират годишните си финансови резултати чрез входиране на годишна данъчна декларация към НАП. Дружества, неосъществявали дейност в конкретната година и които нямат задължения, свързани с данък печалба, могат да не подават ГДД.

Годишна данъчна декларация се попълва по образец, който е качен в сайта на Министерството на икономиката на Република България. Там също има приложени и указания за попълване на ГДД, които са изготвени от служители на НАП и приети от министъра на финансите.

Трябва да подадеш ГДД, като спазваш изискуемия срок - 31 март на следващата година. Декларирането е до съответната териториална дирекция на НАП по регистрация на фирмата. Подаването на ГДД до НАП се осъществява само по електронен път и задължително чрез квалифициран електронен подпис.

Ако допуснеш грешка при попълване и подаване на ГДД, имаш право да поправиш и подaдеш коригираща декларация до 30-ти септември на същата година. В случай че пропуснеш законово установените срокове за деклариране или допуснеш грешка и пуснеш ГДД с невярно съдържание, това би могло да доведе до административно наказание за теб, което е в размер от 500 до 3000 лв.

#Мога ли да направя авансови вноски?

В определени случаи се допускат авансови вноски. Данъчно задължените лица правят тримесечни авансови вноски, ако годишните приходи на фирмата са над 300 000 лв., но под 3 000 000 лв. Ако нетните приходи от продажби надхвърлят 3 000 000 лв., данъчно облаганите дружества имат право да правят месечни авансови вноски.

#Как да платя?

Може да изплатиш дължимата сума за корпоративен данък само по банков път към сметки на НАП. Имай предвид, че отделните териториални дирекции на институцията имат различни банкови сметки, които може да откриеш в страницата на НАП. Обърни внимание на това, че при осъществяване на банковото нареждане, трябва да посочиш точно определен код за конкретно дължимия данък. Сгрешиш ли при отбелязването му, има риск да платиш други задължения.

Текстът в тази статия има изцяло информационен характер. За повече подробности потърси мнението на специалист.