До 20 000 лв. безвъзмездно финансиране за бизнесa по програма „Конкурентоспособност и иновации“

2022-11-28 До 20 000 лв. безвъзмездно финансиране за бизнесa по програма „Конкурентоспособност и иновации“

Европейската комисия е одобрила нова процедура „Интелигентна индустрия“ за финансиране по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии. Новите решения, базирани на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) следва да допринасят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестицията в случай на одобрение е 3 000 лв., а максималният: 20 000 лв.

Допустими кандидати са всички малки и средни предприятия на българската икономика, с изключение на тези, които са обхванати от мярка Tехнологична модернизация, и тези които се финансират чрез други програми сектор А - Селско, горско и рибно стопанство, сектор В - Добивна промишленост, сектор С - Преработваща промишленост, сектор F - Строителство, сектори Р - Образование, сектор Q - Социална дейност, сектор J - Разпространение на творчески продукти.

Финансирането e предназначено за:

  • Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
  • Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.
  • Закупуване на компютри, хардуер и др.

Срок за кандидатстване: 19.12.2022 г.

Повече информация относно програмата и критериите за кандидатстване можеш да откриеш тук: https://eumis2020.government.bg/bg/8813d516/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac

При нужда от средства за изработката на уебсайт или електронен магазин, можеш да кандидатстваш за безвъзмездно финансиране по програмата.  

Fintrade си партнира със софтуерната компания Инфино, с която можеш да сключиш договор и да ти окаже пълно съдействие, както при подготовката на цялата документация за подаване на проектното предложение, така и за управлението на самия проект след одобрение.