Световната банка за трудовият пазар в България

2015-08-06 Световната банка за трудовият пазар в България
Според доклад на Световната банка, растежът на БВП на България от началото на 21 век е един от най-високите в рамките на Европейският съюз. По-високият растеж на производството в България може да смекчи икономическото влияние на демографските промени.

Между 2000г. и 2013г страната ни е регистрирала среден растеж 6,1% на БВП изчислен на глава от населението, което е един най-високите в рамките на Европейския съюз.Тези стойности нареждат България на едно от първите места заедно с балтийските държави и Румъния по икономически растеж.  

Този напредък се дължи на макроикономическите реформи,на започналото през 2000г. преговори за присъединяване към ЕС, които осигуриха стабилност и увеличаване на работната ръка.

Според Световната банка тези положителни тенденции са били подпомогнати от допълнителното вливане на капитали. Основните инвестиции са направени в сектори, като строителство, текстилна промишленост, туризъм и съответно до увеличаване на трудовата заетост.

Растежът на заетостта се е увеличил до 17,8% - два пъти повече от средното ниво сравнение с останалите държави в региона, намалявайки бедността наполовина. Разглеждания регион освен България включва Румъния, Хърватия, Унгария, Чехия, Словакия, Полша и трите балтийски държави.

Въпреки растежът на производителността се отразява положително на нарастването на БВП, той остава слаб.

Според данните на Евростат реалният растеж се е забавил до средно 1,2%, като в сравнение за страните от региона остава нисък – 1,6%.

За съжаление страната ни страда от неправилно увеличаващо се разпределение на ресурси във фирмите и на секторно нови.

При останалите страни износът е не само фактор за растеж, но и двигател за технологични промени. Въпреки че България изнася средно до високотехнологични продукти от десетилетия, родните компании не са способни да разширят този експорт и растежът на продуктивността на износителите е ограничен. Липсата на конкуренция в някои сектори е сериозна пречка пред растежа на производителността.

Реформирането на съдебната власт в България е важно условие за стимулирането на частния сектор и установяването на ефективно, справедливо и прозрачно управление. Добре функциониращата съдебна система е ключов елемент за здравословния подкрепящ и конкурентноспособен бизнес климат, се казва още в доклада на Световната банка.